لیست نمادها - سهام بین

خودرو و ساخت قطعات
خنصیر
خپارس
خزامیا
خاور
ورنا
خگستر
خاهن
خبهمن
خمحرکه
خچرخش
خدیزل
خزر
خفنر
خشرق
خکار
خلنت
ختور
خریخت
خرینگ
ختراک
خوساز
خمهر
خموتور
ختوقا
خساپا
خمحور
خاذین
خودرو
خدمات فنی و مهندسی
رتکو
رمپنا
رايانه و فعاليت‌های وابسته به آن
آپ
مرقام
مفاخر
رکیش
سیستم
مداران
رانفور
رتاپ
افرا
انبوه سازی، املاك و مستغلات
ثارن
ثتران
ثمسکن
ثفارس
ثپردیس
ثعمرا
ثنوسا
ثاباد
ثشاهد
ثباغ
ثالوند
وساخت
ثغرب
ثشرق
کرمان
ثرود
ثپردیس
وتوس
ثامان
وآذر
ثاخت
اوراق تامين مالی
صندوق سرمايه گذاری قابل معامله
اعتماد
آکورد
امین یکم
کیان
صنوین
صایند
آساس
نسیم
كاردان
آگاس
آتیمس
ثروتم
آسام
الماس
رویش
صغرب
سخنم
نگین
فعاليتهای كمكی به نهادهای مالی واسط
بورس
کبورس
نبورس
بيمه وصندوق بازنشستگی به جزتامين اجتماعی
آسیا
ودی
البرز
بپاس
ما
پارسیان
دانا
اتکای
ملت
اتکام
کوثر
میهن
بساما
واسطه‌گری های مالی و پولی
واعتبار
مخابرات
اخابر
همراه
حمل و نقل آبی
حخزر
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
حریل
حسیر
حپترو
توریل
حپارسا
حتوكا
حسینا
حکشتی
حتاید
حفارس
ساير واسطه گريهای مالی
بانكها و موسسات اعتباری
وتجارت
وبملت
وانصار
حکمت
وپست
وملل
ونوین
وخاور
وکار
وبصادر
وپارس
دی
وپاسار
وگردش
وسینا
وکوثر
سمایه
وزمین
وثامن
حذف -آرین
ساير واسطه گريهای مالی
ولساپا
ولغدر
وایران
ولیز
ولملت
ولصنم
ولبهمن
سرمايه گذاريها
اعتلا
سدبیر
وسکاب
پردیس
وتوسم
وبهمن
وصنعت
گوهران
وبوعلی
وصنا
وسپه
وتوصا
وسبحان
وگستر
واتی
وبیمه
وخارزم
وساپا
وملت
ونیکی
ونیرو
سرچشمه
ساير محصولات كانی غيرفلزی
کاذر
کسرا
کرازی
کگاز
کمرجان
کفرا
کتوکا
کهمدا
کساپا
کسرام
کخاک
سيمان، آهك و گچ
سدور
سشرق
سهگمت
سپاها
ساراب
سفارس
سبزوا
سیدکو
سشمال
سصفها
سقاین
سکرما
سصوفی
سبهان
سکرد
سرود
سخوز
ساروم
سخاش
سفانو
سبجنو
سغرب
كاشي و سراميك
کترام
کپارس
کلوند
کسعدی
کهرام
کساوه
خرده فروشی، به استثنای وسايل نقليه موتوری
قاسم
پیمانكاری صنعتی
بالاس
محصولات شيميايی
شپلی
شپاکسا
پترول
شتوکا
فارس
شیراز
پارسان
شفارس
شپارس
زاگرس
وپترو
ساینا
شپدیس
تاپیکو
شلعاب
شیران
شسینا
شاراک
کرماشا
شکربن
شخارک
شفارا
خراسان
شفن
شکلر
جم
شگل
مارون
پاکشو
عشيراز1
مواد و محصولات دارويی
کی بی سی
دسبحا
دلقما
دسبحان
دبالک
والبر
کاسپین
دالبر
دامین
پخش
ددام
تیپیکو
دروز
دکوثر
دسانکو
دعبید
برکت
درازک
دشیمی
دارو
دابور
دکیمی
دیران
غبشهر
داسوه
دتماد
دتولید
دفرا
دپارس
دلر
دسينا
محصولات غذايی و آشاميدنی به جز قند و شكر
غگلپا
غشهداب
غالبر
غگلستا
غدیس
غشاذر
غفارس
غمینو
غپاک
غشان
غشصفا
غچین
غبهنوش
غگل
غدشت
غگز
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا
بفجر
وهور
بكهنوج
مبین
دماوند
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
وغدیر
وبانک
وامید
قند و شكر
قمرو
قشهد
قچار
قهکمت
قپیرا
قلرست
قشیر
قزوین
قثابت
ماشين آلات و دستگاه‌های برقی
بکام
بنیرو
بترانس
بالبر
بشهاب
بکاب
بموتو
بسویچ
ماشين آلات و تجهيزات
تکشا
وتوشه
تایرا
لبوتان
تمحرکه
لابسا
لسرما
لخزر
تکنو
تکمبا
تپمپی
ساخت محصولات فلزی
فاراک
فاذر
لامیران
فاما
فجام
فلزات اساسی
ذوب
فملی
فولاد
فاسمين
فرآور
کیمیا
فنوال
فخوز
ارفع
فسرب
زنگان
میدکو
هرمز
فمراد
فروس
فولاژ
فسپا
فلوله
فخاس
فنورد
فجر
وتوكا
لاستيك و پلاستيك
پکویر
پکرمان
پدرخش
پتایر
پاسا
پسهند
پلاسک
فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای
شرانل
شسپا
شنفت
شبهرن
شپاس
شراز
شبریز
شپنا
ونفت
شتران
شاوان
شبندر
انتشار، چاپ و تکثير
چافست
محصولات كاغذی
چکاوه
چکاپا
چکارن
محصولات چوبی
چفیبر
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
وملی
منسوجات
نمرینو
نبروج
استخراج کانه های فلزی
ومعادن
کاما
کبافق
کنور
کمنگنز
کروی
کگل
کچاد
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
حفاری
زراعت و خدمات وابسته
زگلدشت
تلیسه
زمگسا
@sahambin_com