تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

هوشنگ آبباریکی
56 %
-4 %
بازدهی 56 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
3.00%
قیمت: 0 تومان
محمد
46 %
-2 %
بازدهی 46 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-13.95%
قیمت: 0 تومان
محمد
47 %
-15 %
بازدهی 47 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-9.71%
قیمت: 0 تومان
علی احمدی
195 %
-11 %
بازدهی 195 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-46.91%
قیمت: 0 تومان
علی محمدی
63 %
-8 %
بازدهی 63 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-0.14%
قیمت: 0 تومان
علی محمدی
28 %
-4 %
بازدهی 28 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-39.00%
قیمت: 0 تومان
مرجان جعفری
19 %
-3 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-31.97%
قیمت: 0 تومان
مرجان جعفری
35 %
-3 %
بازدهی 35 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-11.64%
قیمت: 0 تومان
سیمین کاظمی
19 %
0 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-37.95%
قیمت: 0 تومان
علی محمدی
69 %
-6 %
بازدهی 69 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-61.35%
قیمت: 0 تومان
علی محمدی
46 %
-3 %
بازدهی 46 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-26.23%
قیمت: 0 تومان
هادی عبدی
96 %
-13 %
بازدهی 96 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-12.26%
قیمت: 0 تومان
هادی عبدی
37 %
-10 %
بازدهی 37 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-1.32%
قیمت: 0 تومان
شاهین
113 %
-19 %
بازدهی 113 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-18.29%
قیمت: 0 تومان
جواد سروش
26 %
-99 %
بازدهی 26 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-12.17%
قیمت: 0 تومان
امیا بصیرت
43 %
-12 %
بازدهی 43 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-34.62%
قیمت: 0 تومان
شاهین
22 %
-8 %
بازدهی 22 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-11.69%
قیمت: 0 تومان
شاهین
67 %
-8 %
بازدهی 67 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-26.86%
قیمت: 0 تومان
محمد علی باهری فرد
30 %
-8 %
بازدهی 30 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-35.75%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال