تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

جواد سروش
30 %
-2 %
بازدهی 30 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-5.20%
قیمت: 0 تومان
علی حسن زاده
30 %
-3 %
بازدهی 30 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
5.71%
قیمت: 0 تومان
مرتضی اعتمادی
42 %
-6 %
بازدهی 42 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
20.02%
قیمت: 0 تومان
سهام بین
65 %
-15 %
بازدهی 65 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-5.79%
قیمت: 99,000 تومان
امیر اشرفی
70 %
-27 %
بازدهی 70 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-16.41%
قیمت: 0 تومان
امیر اشرفی
38 %
-11 %
بازدهی 38 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
20.53%
قیمت: 0 تومان
Shahram afshari
34 %
-30 %
بازدهی 34 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-1.94%
قیمت: 0 تومان
حسین محمد علیان
134 %
-10 %
بازدهی 134 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-81.23%
قیمت: 0 تومان
فرید
31 %
-4 %
بازدهی 31 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
8.63%
قیمت: 0 تومان
afshin matinpour
29 %
-5 %
بازدهی 29 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
16.80%
قیمت: 0 تومان
afshin matinpour
34 %
-6 %
بازدهی 34 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-2.18%
قیمت: 0 تومان
ebrahim jalili
43 %
-2 %
بازدهی 43 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-5.19%
قیمت: 0 تومان
ebrahim jalili
29 %
-11 %
بازدهی 29 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-16.25%
قیمت: 0 تومان
مرتضی شهرامی
35 %
-6 %
بازدهی 35 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
12.15%
قیمت: 0 تومان
مرتضی شهرامی
136 %
-11 %
بازدهی 136 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-9.94%
قیمت: 0 تومان
مرتضی شهرامی
50 %
-6 %
بازدهی 50 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
4.56%
قیمت: 0 تومان
حسین یعقوبی
17 %
-6 %
بازدهی 17 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-9.12%
قیمت: 0 تومان
مرتضی شهرامی
150 %
-13 %
بازدهی 150 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
0.39%
قیمت: 0 تومان
مهرداد 1974
27 %
-4 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
11.30%
قیمت: 0 تومان
مهرداد 1974
49 %
-4 %
بازدهی 49 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
6.99%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال