تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

حسین زارعی
18 %
-1 %
بازدهی 18 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 روز قبل
2.31%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
22 %
-2 %
بازدهی 22 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 روز قبل
2.86%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
19 %
-4 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 5 روز قبل
4.04%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
26 %
-2 %
بازدهی 26 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 5 روز قبل
0.15%
قیمت: 0 تومان
mahde
19 %
-10 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 6 روز قبل
2.32%
قیمت: 0 تومان
علی نوری ساعد
74 %
-8 %
بازدهی 74 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 6 روز قبل
-6.67%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
35 %
-6 %
بازدهی 35 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 10 روز قبل
4.29%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
42 %
-5 %
بازدهی 42 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 10 روز قبل
8.78%
قیمت: 0 تومان
سيد محمد حسيني (جورباجور)
64 %
-5 %
بازدهی 64 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 10 روز قبل
-4.50%
قیمت: 0 تومان
سيد محمد حسيني (جورباجور)
28 %
-16 %
بازدهی 28 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 10 روز قبل
0.34%
قیمت: 0 تومان
سیدمهدی
15 %
-12 %
بازدهی 15 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 12 روز قبل
1.69%
قیمت: 0 تومان
سهام بین
131 %
-23 %
بازدهی 131 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 12 روز قبل
0.15%
قیمت: 189,000 تومان
سیدمهدی
25 %
-7 %
بازدهی 25 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 13 روز قبل
-0.17%
قیمت: 0 تومان
سیدمهدی
15 %
-3 %
بازدهی 15 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 14 روز قبل
3.71%
قیمت: 0 تومان
مهدی ترکمان
56 %
-2 %
بازدهی 56 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 20 روز قبل
4.14%
قیمت: 0 تومان
مهدی بیگی
70 %
-14 %
بازدهی 70 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 20 روز قبل
19.28%
قیمت: 0 تومان
فرشید ناظری نیا
36 %
-1 %
بازدهی 36 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 21 روز قبل
0.48%
قیمت: 0 تومان
فرشید ناظری نیا
67 %
-7 %
بازدهی 67 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 21 روز قبل
-4.08%
قیمت: 0 تومان
فرشید ناظری نیا
66 %
-1 %
بازدهی 66 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 21 روز قبل
0.44%
قیمت: 0 تومان
sam
32 %
-11 %
بازدهی 32 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 23 روز قبل
3.45%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال