تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

هوشنگ آبباریکی
33 %
-5 %
بازدهی 33 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 22 ساعت قبل
وضعیت سیگنال: فعال
0.87%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
42 %
0 %
بازدهی 42 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
0.00%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
26 %
-12 %
بازدهی 26 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
1.81%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
42 %
-14 %
بازدهی 42 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
2.74%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
33 %
-11 %
بازدهی 33 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-0.55%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
32 %
-7 %
بازدهی 32 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 5 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
3.30%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
33 %
-5 %
بازدهی 33 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 5 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-0.21%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
32 %
-8 %
بازدهی 32 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 6 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
14.57%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
35 %
-5 %
بازدهی 35 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 10 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
2.46%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
23 %
-7 %
بازدهی 23 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 12 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-4.86%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
30 %
-1 %
بازدهی 30 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 12 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-6.66%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
29 %
-4 %
بازدهی 29 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 13 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-5.72%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
27 %
-5 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 13 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-4.55%
قیمت: 0 تومان
مهدی
14 %
-8 %
بازدهی 14 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 13 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-11.54%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
31 %
-7 %
بازدهی 31 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 15 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-5.40%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
27 %
0 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 15 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-0.76%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
29 %
-14 %
بازدهی 29 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 19 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-8.99%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
34 %
-4 %
بازدهی 34 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 19 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
-18.23%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
33 %
-7 %
بازدهی 33 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 19 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
14.12%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
31 %
-7 %
بازدهی 31 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 19 روز قبل
وضعیت سیگنال: فعال
19.85%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال

اشتراک ویژه ۱۲ ماهه

۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک