تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

حسین زارعی
27 %
-5 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
0.51%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
18 %
-1 %
بازدهی 18 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-1.56%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
22 %
-2 %
بازدهی 22 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-1.83%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
19 %
-4 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-23.92%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
26 %
-2 %
بازدهی 26 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
11.37%
قیمت: 0 تومان
mahde
19 %
-10 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
12.80%
قیمت: 0 تومان
علی نوری ساعد
74 %
-8 %
بازدهی 74 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
25.22%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
35 %
-6 %
بازدهی 35 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
17.14%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
42 %
-5 %
بازدهی 42 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-15.27%
قیمت: 0 تومان
سيد محمد حسيني (جورباجور)
64 %
-5 %
بازدهی 64 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-12.07%
قیمت: 0 تومان
سيد محمد حسيني (جورباجور)
28 %
-16 %
بازدهی 28 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
5.44%
قیمت: 0 تومان
سیدمهدی
15 %
-12 %
بازدهی 15 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-2.94%
قیمت: 0 تومان
سهام بین
131 %
-23 %
بازدهی 131 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
17.66%
قیمت: 189,000 تومان
سیدمهدی
25 %
-7 %
بازدهی 25 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-9.02%
قیمت: 0 تومان
سیدمهدی
15 %
-3 %
بازدهی 15 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-7.76%
قیمت: 0 تومان
مهدی ترکمان
56 %
-2 %
بازدهی 56 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
16.98%
قیمت: 0 تومان
مهدی بیگی
70 %
-14 %
بازدهی 70 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-38.99%
قیمت: 0 تومان
فرشید ناظری نیا
36 %
-1 %
بازدهی 36 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
3.35%
قیمت: 0 تومان
فرشید ناظری نیا
67 %
-7 %
بازدهی 67 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-13.35%
قیمت: 0 تومان
فرشید ناظری نیا
66 %
-1 %
بازدهی 66 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-0.83%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال