تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

amir
30 %
-3 %
بازدهی 30 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
0.00%
قیمت: 0 تومان
amir
34 %
-2 %
بازدهی 34 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
5.08%
قیمت: 0 تومان
حسین
30 %
-1 %
بازدهی 30 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
1.15%
قیمت: 0 تومان
سعید هیبدی
15 %
-90 %
بازدهی 15 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
2.10%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
13 %
0 %
بازدهی 13 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
4.83%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
747 %
-1 %
بازدهی 747 درصدی در بلند مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
7.20%
قیمت: 0 تومان
رضا حیدریان فر
31 %
-2 %
بازدهی 31 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-24.74%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
34 %
-9 %
بازدهی 34 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-6.76%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
22 %
-4 %
بازدهی 22 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-4.13%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
24 %
-8 %
بازدهی 24 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-15.06%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
28 %
-3 %
بازدهی 28 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
13.22%
قیمت: 0 تومان
hesam
24 %
-9 %
بازدهی 24 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
8.64%
قیمت: 0 تومان
hesam
23 %
-10 %
بازدهی 23 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
4.78%
قیمت: 0 تومان
سعید زینتی
31 %
-99 %
بازدهی 31 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
4.69%
قیمت: 0 تومان
سعید زینتی
24 %
-99 %
بازدهی 24 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-17.50%
قیمت: 0 تومان
سعید زینتی
19 %
-99 %
بازدهی 19 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-5.34%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
27 %
-7 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-11.27%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
25 %
-3 %
بازدهی 25 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-15.10%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
10 %
-2 %
بازدهی 10 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-16.30%
قیمت: 0 تومان
حسین زارعی
14 %
-3 %
بازدهی 14 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-24.20%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال

اشتراک ویژه ۱۲ ماهه (پیشنهاد ویژه)

۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک