تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

سید محمد حسینی
24 %
-6 %
بازدهی 24 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 21 روز قبل
-8.03%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
131 %
-5 %
بازدهی 131 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 24 روز قبل
0.56%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
67 %
-5 %
بازدهی 67 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 24 روز قبل
7.40%
قیمت: 0 تومان
رضا اصفهان
33 %
-89 %
بازدهی 33 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 25 روز قبل
6.68%
قیمت: 0 تومان
علی حیدری
57 %
0 %
بازدهی 57 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 29 روز قبل
6.11%
قیمت: 0 تومان
رضا اصفهان
22 %
-7 %
بازدهی 22 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-12.17%
قیمت: 0 تومان
رضا حیدریان فر
50 %
-2 %
بازدهی 50 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
13.33%
قیمت: 0 تومان
رضا حیدریان فر
40 %
-2 %
بازدهی 40 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
12.58%
قیمت: 0 تومان
جواد سروش
39 %
-6 %
بازدهی 39 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
17.72%
قیمت: 0 تومان
رضا حیدریان فر
29 %
-4 %
بازدهی 29 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
8.35%
قیمت: 0 تومان
رضا حیدریان فر
86 %
-4 %
بازدهی 86 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
8.57%
قیمت: 0 تومان
abbas fkh
95 %
-12 %
بازدهی 95 درصدی در بلند مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
5.93%
قیمت: 0 تومان
abbas fkh
39 %
-99 %
بازدهی 39 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
3.30%
قیمت: 0 تومان
abbas fkh
32 %
-99 %
بازدهی 32 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-0.33%
قیمت: 0 تومان
abbas fkh
35 %
-99 %
بازدهی 35 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
11.53%
قیمت: 0 تومان
abbas fkh
53 %
-99 %
بازدهی 53 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-1.55%
قیمت: 0 تومان
احمد موسوی
40 %
-2 %
بازدهی 40 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-5.12%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
18 %
-4 %
بازدهی 18 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
0.81%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
27 %
-3 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
3.20%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
29 %
-4 %
بازدهی 29 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 1 ماه قبل
-12.60%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال