تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

سید محمد حسینی
25 %
-5 %
بازدهی 25 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 13 ساعت قبل
-0.54%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
41 %
-91 %
بازدهی 41 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 14 ساعت قبل
0.07%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
13 %
-10 %
بازدهی 13 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 2 روز قبل
-1.76%
قیمت: 0 تومان
ذکریا ذکریا
18 %
-7 %
بازدهی 18 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 روز قبل
2.03%
قیمت: 0 تومان
امین عباس نیا
193 %
-6 %
بازدهی 193 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 3 روز قبل
-2.16%
قیمت: 0 تومان
امین عباس نیا
84 %
-8 %
بازدهی 84 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 3 روز قبل
4.11%
قیمت: 0 تومان
علی آریان پور
20 %
0 %
بازدهی 20 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 8 روز قبل
2.88%
قیمت: 0 تومان
حسین
107 %
-10 %
بازدهی 107 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 8 روز قبل
1.27%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
14 %
-1 %
بازدهی 14 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 10 روز قبل
2.38%
قیمت: 0 تومان
حسین
317 %
-8 %
بازدهی 317 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 10 روز قبل
13.60%
قیمت: 0 تومان
رضا اصفهان
22 %
-8 %
بازدهی 22 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 10 روز قبل
2.78%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
24 %
0 %
بازدهی 24 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 12 روز قبل
53.33%
قیمت: 0 تومان
کریم فرخیان
122 %
-3 %
بازدهی 122 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 12 روز قبل
7.10%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
11 %
-1 %
بازدهی 11 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 12 روز قبل
-1.57%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
45 %
-7 %
بازدهی 45 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 13 روز قبل
0.76%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
122 %
-3 %
بازدهی 122 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 13 روز قبل
7.10%
قیمت: 0 تومان
امیر فرزانه
35 %
-4 %
بازدهی 35 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 15 روز قبل
14.00%
قیمت: 0 تومان
رضا امیرطاهری
93 %
-9 %
بازدهی 93 درصدی در بلند مدت
زمان ایجاد: 18 روز قبل
-14.56%
قیمت: 0 تومان
صادق
74 %
-6 %
بازدهی 74 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 18 روز قبل
2.58%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
60 %
-90 %
بازدهی 60 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 21 روز قبل
-1.32%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال